تحلیل پایداری و تعیین بار وارده بر سیستم نگهدارنده موقت بخش ابتدایی تونل نوسود

     بخش ابتدایی تونل انتقال آب نوسود به منظور استقرار دستگاه حفاری تونـل  (D.S.TBM) و بـا اسـتفاده از روش سـنتی حفاری می گردد . در این مقاله طراحی سیستم نگهدارنده موقت و میزان بار وارده بر آن، برای بخش ابتدایی تونـل مـذکور، انجام گردیده است . ابتدا توسط روش تجربی، سیستم نگهدارنده مورد نیاز تخمـین زده شـده و پـس از آن رفتـار سیـستم نگهدارنده و زمین دربرگیرنده تونل با استفاده از روش عددی مورد ارزیابی قرارگرفته است . در ادامه توسـط روش منحنـی اندرکنش زمین - سیستم نگهدارنده، بار وارده بر سیستم نگهدارنده در دو مقطع تونل در سقف و دیـواره تخمـین زده شـده است . بررسی رفتار زمین و عکس العمل سیستم نگهدارنده نشان می دهد سیستم نگهدارنده انتخابی به خوبی پایداری تونـل مذکور را تأمین می نماید .

کلید واژه ها: حفاری تونلنوسود تونل زمین شناسی مهندسی کرمانشاه