تحلیل ساختاری و گوه ای تونل انتقال آب سد شهریار و ارائه طرح نگهداری گوه

     تونل انحراف آب سد شهریار به منظور حفاظت ساختگاه سد در برابر سیل در جناح چپ سد شهریار احداث شده است . ساختگاه سد شهریار در 40 کیلومتری شهر میانه قرار دارد . در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشـت هـای صـحرایی ناپیوستگی ها توسط نرم افزار DIP و طبقه بندی توده سنگ ها (Q,RMR,GSI) در مسیر تونـل پرداختـه شـده اسـت وسپس با استفاده از رده بندی های توده سنگ به پیشنهاد سیستم نگهدارنده در مسیر تونل اشاره شده است و بـا در نظـر گرفتن وضعیت درزه ها در مسیر تونل، با استفاده از نرم افزار UNWEDGE به بررسی ناپایـداری سـاختاری در مسـیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار داده ایم و سپس بـا اسـتفاده از نـرم افزار UNWEDGE به بررسی سیستم نگهداری لازم برای کنترل گسیختگی گوه ای پرداختیم.

کلید واژه ها: تحلیلساختاری تونلانتقالآب سدشهریار مسیرتونل زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى