تحلیل عددی پایداری تونل با استفاده از امتیاز توده سنگ با نگرشی ویژه به تونل راه آهن شیبلی

     تونل شیبلی یک تونل دو خطه راه آهن است که در منطقه شیبلی آذربایجان شرقی حفر خواهد شد . این تونل در حد فاصل 147+700 و 150+500 خط راه آهن میانه - تبریز قرار دارد . طول تونل 2800 متر می باشد و محور تونل مـستقیم بـا شـیب طولی ملایم می باشد . زمین در بر گیرنده تونل از تناوب سنگ آهک شیلی شیستوزیته شـده و کنگلـومرای دوران کرتاسـه فوقانی تشکیل شده است . این سنگها لایه بندی منظم دارند و ضخامت لایه ها بین 20 سانتیمتر تا 1/5 متر است . امتیاز توده سنگ در نواحی مختلف تونل بین 31 تا 44 می باشد و برای محاسبه مدول تغییر شکل پذیری توده سـنگ در بـر گیرنـده تونل از رابط ه سرافیم بر اساس امتیاز توده سنگ و جدول ارائه شده توسط بینیاویسکی استفاده شـده اسـت . بـرای تحلیـل پایداری این تونل از دو نرم افزار FLAC و FLAC3D استفاده شده است . همچنین با استفاده از کرنش بحرانی ساکورایی یک سطح هشدار تعریف شده و به منظور برآورد میزان پایداری ت ونل جابجایی های تونل با سطح هشدار مـذکور مقایـسه شده اند . سپس با مقایسه نتایج بدست آمده از نرم افزار با مقدار کرنش بحرانی، نگهداری بـرای نـواحی مختلـف طراحـی شده است . در سیستم نگهداری از ترکیب شاتکریت و بولت استفاده شده است .

کلید واژه ها: شاتکریت آذربایجانشرقی میانه تونل راهآهن زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى