تحلیل عددی نشت از پی سد بوسیله نرم افزار UDEC ۳.۱

کاربرد روشهای تحلیل عددی و استفاده از نرم افز ارهای تحلیلی در پروژه های عمرانی از دیر باز رواج داشته اسـت . در این تحقیق سعی شده تا بر اساس داده های زمین شناسی جمع آوری شده از ساختگاه سد کوران بوزان و بـا اسـتفاده از نرم افزار تحلیل عددی UDEC3.1 نشت از پی سد مورد مطالعه قرار گیرد . ابتدا مدل سـاختاری سـد و پـی آن در نـرم افزار ساخته شد و سپس با اعمال فشارهای آب مختلف در پشت سد میزان نفوذپذیری و نشت مورد مطالعه قرار گرفت . بـلوک اصلی ایجاد شده دارای طول 800 متر (400,400-) و ارتفاعی 360 متر (200,160-) می باشد این بلوک اصلی بر اساس شکل فرضی سد (150متر ارتفاع و عر ض پی معادل 300 متر ) و دسته درزه های موجود در منطقه به بلوکهای کوچکتری تقسیم شد . میزان نشت از زیر پی تا عمق حدود 50 تا 60 متر بیش از مقدار 5 لوژان اسـت و در زیـر ایـن عمـق نفوذپذیری به حدود 10-7 کاهش می یابد که وضـعیت مناسـبی از جهـت نشـت آب داراسـت . همچنـین در تکیـه گاههـا وضعیت نشت آب با توجه به فشار کمتر آب در اعماق 40 تا 50 متری به وضعیت مناسبی می رسد.

کلید واژه ها: تحلیلعددی لوژان نشت سدکوران درزه زمین شناسی مهندسی سایر موارد