تحلیل عوامل موثر در سنگ لغزه های منطقه قطروم

ناپایداری وحرکت زمین از جمله پدیده هایی است که خسارتهای فراوانی تاکنون بر جـای گذاشـته اسـت از جملـه آبهـا تلفات جانی، ومالی و جابجایی سالانه میلیاردها تن خاک و سنگ که باعث رسوبزایی شدید و بـر هـم زدن سیسـتم آب و خاک و تخریب جنگلها و مراتع شده است .
توجه به ای ن امر وتلاش جهت کنتـرل، مهـار و کـاهش خسـارات وخطـرات ناشـی از آن مـورد توجـه مراکـز تحقیقـاتی ودانشگاهی بوده است .
در گستره فعالیتهای این بخش شناسایی پهنه های مستعد وخطرزا مهمترین حرکت تلقی میگردد تا با تعیـین محـدوده هـای مستعد زمین لغزش ها اقدامات کنترلی و ایمنی لازم صورت گیرد .
هدف از این بررسی شناخت و ارزیابی پتانسیلهای ریزشی و لغزشی روستای قطروم و تحلیل پایداری توده های سنگی آن می باشد که به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی مردم از اهمیت بسزایی برخوردار است .

کلید واژه ها: سنگلغزه لغزش زمینلغزش زمین شناسی مهندسی یزد