تحلیل مکانی پارامترهای مهم زیست محیطی با استفاده از سامانه های جغرافیایی برای دشت رسوبی خوزستان، شمال غرب منطقه خلیج فارس

مدل های تحلیلی زمین آماری برای مطالعه پارامترهای زیست محیطی در مناطق وسیع کاربرد مناسبی در سالهای اخیر پیدا کرده اند . در تحقیق حاضر که در دشت رسوبی خوزستان با حدود 3 میلیون هکتار وسعت در شمال غرب خلیج فارس انجام گردیده، ارزیابی مدلهای زمین آماری در بررسی تغییرات خصوصیات فیزیکی و شیمیایی مهم خاک مورد بررسی قرار گرفت . در این جا از خاک سطحی در بیش از 130 مکان نمونه برداری گردید و بر روی این نمونه ها، ویژگیهای مهم شامل وزن مخصوص ظاهری، درصد ذرات رس، اسیدیته عصاره اشباع، شوری عصاره اشباع، درصد کربن آلی، نیتروژن کل و مجموع کاتیونها و مجموع آنیونها در آزمایشگاه اندازه گیری شدند . تغییرات مکانی این داده ها که ابتدا با محاسبه و برازش نیم متغیرها و انتخاب نیم متغییرنماهای مناسب و سپس انتخاب مدل تحلیلی لازم که در اینجا مدل کریجینگ بود، نقشه های تغییرات مکانی داده های مذکور در محیط Arc GIS ترسیم گردیدند . این نقشه ها به خوبی تغییرات پارامترهای مهم مورد مطالعه را در این منطقه وسیع به تصویر کشیده که کمک مهمی به پیش بینی و تحلیل واکنش های زیست محیطی خاک نسبت به عوامل آلاینده به محققین این رشته می کند.

کلید واژه ها: خوزستان