تحلیل یک دهه فعالیتهای پژوهشی زمین شناسی مهندسی درکشور

     با توجه به افزایش روزافزون فعالیتهای پژوهشی در شاخه های مختلف علمی و به مواز ات آن تنوع در عنـاوین همایشـهای علمی و مجلات منتشر شد ه در یک دهه گذشته مسائل مختلفی در مورد گذشته حال و آینده فعالیتهای پ ژوهشی در کشـور ایجاد شده است که برخی از آنها جنبه عمومی دارد و برخی دیگر کاملا اختصاصی است و در هر شاخه علمی بایـد مـورد بررسی قرار گیرد . در این مقاله سعی شده است مسائلی که بصورت اختصاصی به گرایش زمین شناسی مهندسی و گرایش - های مرتبط با آن میباشد مطرح شود . مهمترین موضوعی که در این مقاله طرح می شود تحلیل روند موضوعی فعالیتهای پژوهشی منتشر شده در یک دهه گذشته می باشد . در این تحلیل فعالیتهای پژوهشی منتشر شده به سه نوع مطالعه مـوردی ، نوآوری و مروری تقسیم شده است . همچنین مقالات منتشر شده در یازده موضوع کلی ( سنگ، خاک ، آب ، زلزلـه ، و ...) و تعدادی زیر موضوع تقسیم بندی شده است . علاوه بر این تکنیکهای مورد استفاده ( محاسـبات عـددی ، سیسـتم اطلاعـات جغرافیایی، م نطق فازی و ...) در هر مقاله و روش تولید داده ها ( صحرایی، آزمایشگاهی، مدل سازی فیزیکـی و ...) مـورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است .
نتایج این تحلیل نشان می دهد که بسیاری از مقالات منتشر شده از نوع مطالعه موردی می باشند و تعداد مقالاتی که جنبه نوآوری داشته و م ی توانند موجب گسترش مرزهای دانش شوند بسیار محدود می باشد . ضمن اینکه پژوهشگران بـه ارائـه مقالاتی که جنبه مطالعه مروری دارد نیز علاقه چندانی نشان نداده اند . از طرفی در همین مطالعـات مـوردی برخـی از زیـر موضوعها بسیار بیشتر از سایر موارد مورد توجه قرار گرفته است . و بالاخره برخی موضوعات و زیر موضـوعات کـه کـار پژوهشی چندانی در آنها انجام نشده است معرفی شده اند . در پایان برخی دلایل برای روندهای پژوهشی مشـاهده شـده و در برخی موارد توصیه هایی برای اصلاح آنها ارایه شده است .

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی زلزله زمین شناسی مهندسی سایر موارد