تحلیلی برمقایسه دوروش نیلسن واصلاح شدهآن درپهنه بندی خطرزمین لغزش ( مطالعه موردی : حوزه آبخیز حسین آبادکالپوش شاهرود )

کالپوش واقع در شمال شرق شهرستان شاهرود واقع شده . در منطقه فوق ابتدا پس از تعیین حدود حوزه همراه با عملیات صحرایی و با استفاده از جی . پی . اس کلیه زمین لغزشهای منطقه به ثبت رسیده و نقشه پراکنش نقطه ای و سطحی آن تهیه شد . سپس بر اساس اصول روش نیلسن در پهنه بندی خطر زمین لغزش نقشه شیب در سه کلاس 5-0 ، 15-5 و بیشتر از 15 درصد و نقشه زمین شناسی ( نقشه واحدها یا نهشته های لغزشی ) در سه کلاس واحدهای لغزش کم یا بدون لغزش، واحدهای لغزشی و واحدهای مستعد روانگرایی تهیه شده است . بر مبنای روش نیلسن از مقایسه و تلفیق دو نقشه شیب و نقشه واحدهای لغزشی، نقشه پهنه بندی خطر زمین لغزش با پنج پهنه پایدار، عموماً پایدار ، بطور متوسط پایدار، بطور
متوسط ناپایدار و مناطق مستعد روانگرایی تهیه شده که مساحت زمین لغزش در هر یک از پهنه های ذکر شده به ترتیب 13 ، 41 ، 27 ، 362 و 112 هکتار می باشد . نتایج بیانگر اینستکه روش نیلسن در منطقه قابل توصیه نمی باشد برای اینکه مساحت منطقه عموماً پایدار،علی رغم انتظار از مساحت زمین لغزش در پهنه بطور متوسط پایدار بیشتر بوده و مساحت زمین لغزش در پهنه پابدار نیز تقریباً قابل توجه می باشد که از جمله اشکالات این روش در منطقه محسوب می شود . از اشکالات دیگر این روش وجود پهنه پایدار برای طبقات شیب کمتر از 5 درصد در واحدهای لغزشی است که در ادامه این اشکالات طبقات شیب بر اساس پراکنش سطحی زمین لغزش در آنها در روش نیلسن بصورت چهار کلاس کمتر از 5 ، 5-20 ، 20-30 و بیشتر از 30 درصد اصلاح شده و بر مبنای انطباق و مقایسه نقشه شیب جدید و نقشه زمین شناسی ( واحدهای لغزشی ) نقشه پهنه با پنج پهنه پایدار، عموماً پایدار، بطور متوسط پایدار، بطور متوسط ناپایدار و پهنه مستعد روانگرایی تهیه شده است که مساحت زمین لغزش در هر یک از این پهنه ها بترتیب 0 ، 35 ، 128 ، 280 ، 112 هکتار می باشد که نتایج قابل قبولی است و با ضریب اطمینان بیشتری قابل توصیه به بخش های اجرائی در منطقه می باشد .

کلید واژه ها: روشنیلسن حوزهآبخیز حسینآبادکالپوش زمینلغزش شاهرود زمین شناسی مهندسی سمنان