تحلیلی بروضعیت زمین لغزشهای استان کرمانشاه براساس بانک اطلاعاتی زمین لغزشها

     زمین لغزش همواره بعنوان بزرگترین مخاطره طبیعی که دائما " محیط زیست بشرراتهدیدمی کند محسوب می گـردد . زمـین لغزشهاازجمله بلایای طبیعی می باشندکه تحت تاثیرعوامل مختلف ایجاد میگردند آنچه قابل توجه می باشد این است که بین زمین لغزش ها وسایر حوادث طبیعی یک تفاوت اساسی وجود دارد وآن نقش اقدامــــات بشر در تحریـک وتشـدید این پدیده در مناطق مستعد زمین لغزش می باشد . وجود چنین ویژگی سبب گردیده است تا زمین لغزش ها نسبت به سایر بلایای طبیعی مدیریت پذیرتر گردند
دراین مقاله سعی شده ابتدا خلاصه ای ازموقعیت جغرافیائی , آب وهـوائی ,زمـین سـا ختی ونیزموقعیـت مکـانی پـراکنش لغزشها دراستان کرمانشاه بیان گردیده وسپس بابررسی ومطالعه برروی 116 لغزش دراستان کرمانشاه شـرحی برعلـل ذاتـی ومحرک موثردروقوع لغزشهای این استان اعم اززاویه شیب - میانگین بارندگی سالیانه و .... مطرح شود . نتایج حاصل ازاین بررسیهانشان میدهدکه بیش از %52 ازلغزشهای استان کرمانشاه ازنوع انتقالی با فراوانی در شیب بین 16 تا 35 درجه بوده وپس ازآن لغزش چرخشی بابیشترین فراوانی شیب بین 16 تا 25 درجه ونیزازموثرترین عوامل محرک در لغزش نهرها و رودخانه ها و سپس به ترتیب حفرترانشه وگودال ومعادن ونیزفرونشست می باشد .

کلید واژه ها: زمینلغزش کرمانشاه بلایایطبیعی زمین شناسی مهندسی