تخمین نفوذپذیری توده سنگهای درزه دار با توجه به مطالعات اکتشافی ( مطالعه موردی : تونل انتقال آب انوج به قمرود )

     تونل انتقال آب از رودخانه انوج به قمرود بخش اصلی از طرح عظیم و ملی انتقال آب از سر شاخههای حوزه دز به ایران مرکزی ( قمرود ) است . یکی از مسائل مهم در مطالعه جریان آب و نفوذپذیری در توده سنگهای درزه داراطراف تونل داشتن شناخت کافی از مدل جریان در امتداد یک شکستگی منفرد می باشد . مقدار دبی عبوری جریان از یک ناپیوستگی وابسته به مکعب بازشدگی هیدرولیکی معادل شکستگی می باشد . با تعیین بازشدگی هیدرولیکی معادل توده سنگ می توان تخمینی نسبتا دقیق از نفوذپذیری معادل توده سنگ و مطالعه الگو های جریان داشت. در این مقاله با توجه به مطالعات اکتشافی ژئوفیزیکی و فاکتور خط وارگی بدست آمده از آنالیز خط واره ها توسط سنجش از دور، مناطق آبدارمنطقه تونل انتقال آب انوج به قمرود تشخیص داده شده اند و با توجه به آزمایشات لوژان انجام شده درگمانه BH4 واقع در قطعه دوم تونل انتقال آب دز به قمرود و اعتبار قانون مکعب در توده سنگ درزه دار، بازشدگی هیدرولیکی موثر معادل قسمتی از توده سنگ مسیر تعیین شده و سپس نفوذپذیری معادل توده سنگ مذکور تعیین شده است.

کلید واژه ها: نفوذپذیری قمرود ایرانمرکزی هیدرولیک تونل رودخانهانوج زمین شناسی مهندسی قم