تعیین عوامل مؤثر ایجاد فرسایش خندقی با استفاده از GIS در حوزه آبخیز سرخ آباد مازندران

فرسایش خندقی از انواع فرسایش آبی است که در اکوسیستمها و اقالیم مختلـف ایجـاد شـده و بـا توجـه بـه ابعـا د نسـبتاً وسیع،توسعه سریع و تولید رسوب،سبب تخریب گسترده اراضی می گردد . جهت کنترل این پدیده لزوماً شناخت مکانیسـم تشکیل و عوامل مؤثر بر آن از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده،لذا جهت شناخت ابعاد مختلف این پدیـده در حـوزه سـرخ آباد استان مازندران مطالعات اجمالی صورت گرفته،پارامترهای لیتولوژی، شیب،عمق خاک و پوشش زمین مورد بررسی قرار گرفت. این مطالعات بر مبنای نقشه های پایه 1:50000 و در سیستم اطلاعات جغرافیایی و استفاده از نرم افزار ILWIS صورت گرفت . با بررسی نسبت سهم شرکت هر پارامتر در منطقه رخساره خندقی در کل حوزه می توان م یزان دخالت هـر یک از این پارامترها را در پدید آمدن رخساره خندقی تعیین نمود . نتایج بررسی نشان می دهد که انواع لیتولوژی آنـدزیت ، رسوبات آواری و شیل زغالی به ترتیب با نسبت سهم شـرکت %4/20، %7/19و %9/16، پوشـش گیـاهی درختچـه ای و مرتعی به ترتیب با نسبت سهم شرکت %23/10و %92/6، خاکهای کم عمق و عمق متوسـط و شـیب %30-40 بـا نسـبت
سهم شرکت %07/8 در ایجاد این پدیده بیشترین نقش را داشتند . در مجموع بنظر می رسـد عامـل لیتولـوژی بـا توجـه بـه تغییرات عمده نسبت به سهم شرکت آن در مناطق خندقی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده،پس از آن عام ل پوشش زمـین از درجه اهمیت برخوردار است.

کلید واژه ها: ‎‏‏‎GIS‎ سرخآباد مازندران اکوسیستم فرسایش زمین شناسی مهندسی