تفکیک واحد های سنگ شناسی با استفاده از تحلیل های همبستگی غیر خطی داده های ماهواره ای لندست+ETM

     در تهیه نقشه های حساسیت واحـدهای سـنگ شناسـی بـه فرسـایش، اسـتفاده از نقشـه هـای دقیـق سـنگ شناسـی امـری اجتناب ناپذیر است . در این تحقیق با اسـتفاده از تحلیـل هـای همبسـتگی غیـر خطـی داده هـای مـاهواره ای , واحـدهای سنگ شناسی رخنمون یافته در حوزه آبخیز سه از هم تفکیک و واحدهای سنگ شناسی های حساس بـه فرسـایش ماننـد مارن، شیل و نهشته های کوارترنر ونیز واحد های مقاوم مانند ماسه سنگ وآهک بر اساس فاکتورهای نشان دهنـده شـدت فرسایش خاک، تفکیک شدند . سنگ شناسی حوضه با استفاده از روش متغیرهای مجازی در دو حالت مورد بررسـی قـرار گرفت . در مرحله اول واحد های سنگی به عنوان متغییر مستقل مجازی با اولین مؤلفه اصلی PC1 بانـد هـای چنـد طیفـی سنجنده +ETM مورد تحلیل رگرسیونی قرار گرفت . در مرحله بعدی واحد های سنگی در نقش متغییرهای وابسته مجازی در آنالیز رگرسیون لاجستیک مورد تحلیل قرا ر گرفتند . نتایج بدست آمده نشان داد کـه آنـالیز رگرسـیون لاجسـتیک مـدل مناسبی برای تفکیک واحدهای سنگ شناسی می باشد

کلید واژه ها: لندست رگرسیون آنالیز سنگشناسی ماهواره زمین شناسی مهندسی سایر موارد