جنبه های ژئوتکنیکی و هیدروژئولوژیکی آبخوان محبوس در نهشته های پلیوسن در محدوده محور و دریاچه سد مخزنی باباخان ( شمال خاوری بیجار )

مطالعات سطحی و زیرسطحی محدوده محور و دریاچه سد مخزنی باباخان مشتمل بر داده های زمین شناسی , تکتونیک و زمین شناسی مهندسی دلالت بر یافته های اصلی زیر دارد :
   الف - احتمال وجود آبخوانهای تحت فشار در رسوبات معادل سازند قم و یا در رسوباتی با تناوب مارن و ماسه سنگ میوسن - پلیوسن پیش بینی می شود
   ب - منبع تغذیه این رسوبات عموماً توده های نفوذی درز و شکاف دار و یا رسوبات آهکی مسن ترند که از لحاظ
   مورفولوژیکی در رقوم ارتفاعی بالاتری قرار دارند و از زیر و بطور جانبی رسوبات ماسه سنگی متخلخل را تغذیه می نمایند و تنها وجود یک ناهنجاری تکتونیکی نظیر جابه جایی سازندها توسط گسلش , شرایط ایجاد آبخوان را تکمیل می کند .
   ج - شرایط زمین شناسی و تکتونیکی فوق در محدوده محور و دریاچه سد مخزنی باباخان فراهم است , بطوری که اکتشافات زیر سطحی منجر به کشف یک آبخوان نسبتاً قابل ملاحظه در اعماق دریاچه و محور سد مخزنی باباخان شده است .
   د - جستجو برای این نوع منابع آبی گرانبها در گستره ایران مرکزی در رسوبات معادل سازند قم جای تعمق دارد .
   ه - مقایسه نتایج تجزیه شیمیایی آب زیرزمینی آبخوان تحت فشار با آب چشمه های کارستی و رودخانه قمچقای
   نشان دهنده تغذیه آبخوان از این منابع آبی در بالادست است .

کلید واژه ها: کردستان