رابطه بین قابلیت فرسایش پذیری درحوضه آبریز رودخانه کرج و وضعیت رسوبشناسی و محیط رسوبی آن

     مسئله تولید و انتقال رسوب از جمله دلایل عدیده پرشدن مخازن سدها و کاهش راندمان آنهاسـت . صـرف میلیونهـا ریـال هزینه بابت انتقال و برداشت این رسوبات برای افزایش کارآیی سدها , لزوم توجه به مسـئله فرسـایش را بـرای مـا روشـن میسازد . در شرایط جغرافیایی کشور ما که عمدتاً از آب و هوا ی خشـک و نیمـه خشـک و کـویری متـأثر اسـت و میـزان بارندگی آن از یک سوم متوسط جهانی کمتر است و عدم تناسب زمانی و مکانی بارندگی ها نیز وجود دارد , حفـظ و حراسـت آبها از طریق احداث سدهای مخزنی غیرقابل انکار است ولی با تبدیل رژیم رودخانه به دریاچه , تغییرات عمده ای حـادث میشود که نتیجه آن برجای ماندن مواد جامد معلق با جریانهای آبی در مخازن و پیامدهای گونـاگون آن اسـت . همزمـان بـا بهره برداری از مخزن , اثرات مخرب رسوبگذاری آغاز میشود . به همین لحاظ , این امر در کشـور مـا شـایان توجـه بسـیار زیادی است و لزوم مطالعات علم ی و تکنولوژیک پیشرفته در جهت حل مسائل رسوبی مورد تأیید همگان میباشد . حوضـه
آبریز کرج که تأمین کننده قسمتی از آب شرب تهران بشمار می آید , در این تحقیق مـورد مطالعـه قـرار گرفتـه اسـت . بـا ارزیابی خطر فرسایش پذیری میتوان حجم برآورد سالیانه رسوبات به مخزن سد امیرکبیر را محاسبه کرد و عمر مفید سد را مورد ارزیابی قرار داد . همچنین با انجام این تحقیق مناطق مستعد برای فرسایش شناسائی شده و روشهای مناسب بهسـازی و اصلاح زمین پیشنهاد داده شده است .

کلید واژه ها: حوضهآبریز محیطرسوبی رودخانهکرج سدامیرکبیر رسوبشناسی زمین شناسی مهندسی تهران