کاربرد روش های زیخت زمین ساختی در تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشان

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سید احمد علوی- ساراعبادیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
رشته کوههای زاگرس واقع در جنوب و جنوب غربی ایران دارای روند کلی NW-SE است. با وجود این روند محور تاقدیس سبز پوشان که در بخش چین خورده ساده زاگرس قرار دارد، در جهت ساعتگرد چرخیده و از روند فوق پیروی نمی کند. با توجه به اینکه اساس مطالعات ریخت زمین ساختی پیشین در جنوب و جنوب غربی ایران را تفسیر مشاهدات کیفی به دست آمده از عکس های هوایی، ماهواره ای و عملیات صحرایی تشکیل می دهد، در مطالعه فعلی سعی شده است تا با تلفیق روش های کیفی و کمی ریخت زمین ساختی و به ویژه کاربرد کاربرد شاخص های ریخت سنجی به تجزیه و تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشان بپردازیم.

کلید واژه ها: سایر موارد