ساختار گسل مسبب زلزله پنجم دیماه ۱۳۸۲ بم بر مبنای توزیع پس لرزه ها - پیشنهاد گسل ارگ بم

     توزیع کانون عمقی پس لرزه های زلزله پنجم دیماه 1382 بم با بزرگای  Mw 6.5با نصب یک شبکه لرزه نگـاری موقـت و حساس بررسی گردید . این کانونها بصورت خطـی و بطـول حـدود 20 کیلـومتر بـه مـوازات گسـل بـم و در فاصـله 3/5 کیلومتری غرب آن واقع شده اند . توزیع مکانی کانونها از جنوب شهر بم تا ناحیه بشدت ویران شـده شـرق شـهر بـم و از جمله بزرگترین بنای خشتی و تاریخی جهان - ارگ بم - را پوشش می دهد . بر مبنای توزیع مکانی کانونها و مدل شـماتیک ساختار سه بعدی آنها، مؤلفین مقاله این گسل جدید را » گسل ارگ بم « نامیدند . بنابراین به نظر نویسندگان زلزله بم در اثـر فعالیت گسل جدید ارگ بم رخ داده است . شهر بم در قسمت شمالی گسل ارگ بم واقع شده که این موضوع یکی از علل تخریب شدید بخش شرقی شهر بم است .

کلید واژه ها: گسل گسلارگبم پسلرزه زلزله لرزهنگار زمین شناسی مهندسی کرمان