سنجش عناصر (Cd , Cu , Fe , Pb) در رسوبات سطحی تالاب انزلی

     تالاب انزلی در حاشیه شمالی استان گیلان و جنوب غربی دریای خزر یکی از تالابهای با ارزش ایران می باشد که بدلیل شرایط خاص فیزیکی و شیمیائی اب و رسوب از تنوع گیاهان و آبزیان بالائی بر خوردار بوده بدلیل افزایش جمعیت شهری، توسعه کشاورزی و صنعت و ورود پسابهای صنعتی در رودخانه های آبریز تالاب این اکوسیستم آبی با ارزش در معرض خطر آلاینده ها بویژه فلزات سنگین قرار گرفته است . در این بررسی بخشی از تالاب ( شیجان ) که پذیرای آب رودخانه پیربازار آلوده ترین رودخانه استان میباشد . به منظور تعیین میزان غلظت فلزات سنگین در رسوبات سطحی انتخاب گردید . نمونه های رسوب بوسیله دستگاه بنتوز گیر (Grab) بر داشته و پس از خشک کردن وپودر نمودن بوسیله هضم تر (HNO3 , H2SO4 , HCLO4) تحت رفلاکس باز صورت پذیرفت و بوسیله دستگاه جذب اتمی شعله تعیین غلظت گردید . در این مقاله نتایج حاصل با نتایج سایر محققین مورد بحث و مقایسه قرار گرفت .

کلید واژه ها: گیلان اکوسیستم جذباتمی تالابانزلی زمین شناسی مهندسی