طبقه بندی زمین لغزش های فعال با هدف کاربردی تعیین روش تثبیت، مطالعه موردی حوضه آبریز طالقان رود

     پدیده ناپایداری شیب ها از جمله مخاطرات طبیعی است که هر ساله موجب خسارت های جانی و مالی و تخریب مناابع طبیعی فراوانی در کشور می گردد . برخی از این لغزش ها ناگهانی و برخی دیگر به طور بطئی در توده های ناپایدار صورت می گیرد که در طی سالیان طولانی حرکت های خفیف دارند و لذا زمین لغزش فعال نامیده می شوند . در این مقاله روش جدیدی برای طبقه بندی زمین لغزش های فعال ارائه می شود . مبنای این طبقه بندی تشخیص و تعیین عامل اصلی ناپایداری کننده توده می باشد . بر این اساس در هر منطقه ای که تعداد قابل توجهی زمین لغزش وجود داشته باشد، با بازدید دقیق و کارشناسی از هر کدام از آنها عامل یا عوامل اصلی ناپایداری تعیین می شود . این تحقیق به عنوان نمونه در منطقه طالقان انجام شده و بر اساس نتایج به دست آمده، زمین لغزش های فعال این منطقه به پنج دسته قابل تقسیم هستند .

کلید واژه ها: تهران