فرآیندهای ژئوشیمیایی موثر بر کیفیت آب زیرزمینی دشت عباس استان خوزستان

دشت عباس با مساحت 160 کیلومتر مربع در 45 کیلومتری شمال اندیمشک، در جنوب شرق استان ایلام و در شمال غرب استان خوزستان قرار دارد . آب زیرزمینی تنها منبع آب قابل دسترس می باشد که تحت تأثیر فرآیندهای مختلف در معرض شوری قرار گرفته است و به منظور ارزیابی کیفیت آب زیرزمینی از 31 ایستگاه نمونه برداری شده است . نتایج به دست آمده نشان می دهد که هدایت الکتریکی در بعضی مناطق به بیش از 6000 میکروموهس می رسد و سولفات که یون غالب است عامل موثری در شوری آب زیرزمینی می باشد . بخش ًدر نسبتا وسیعی از منطقه آب زیرزمینی نسبت به کلسیت و دولومیت اشباع می باشد هرچند که نسبت به ژیبس تحت اشباع می باشد . شناخت ًجهت منشا شوری آب زیرزمینی مقادیر نمایه های اشباع کلسیت , دولومیت و ژیبس نمونه های آب زیرزمینی محاسبه شده است و نمودارهای دو متغیره نمایه های اشباع کلسیت , دولومیت و ژیبس در مقابل سولفات نیز تهیه شده است . نمونه های آب زیرزمینی نسبت به کلسیت و دولومیت نمایه های اشباع متفاوتی دارند، ولی نمودار نمایه اشباع کلسیت در مقابل نمایه اشباع دولومیت نشان می دهد که انحلال کلسیت و دولومیت تا حد زیادی اثر مشابهی روی کیفیت آب زیرزمینی می گذارد . با بررسی نمایه های اشباع و روابط یونهای عمده فرآیندهای ژئوشیمیایی حاکم بر آبخوان دشت عباس و اثرات ناشی از آن مورد بررسی قرار می گیرد .

کلید واژه ها: خوزستان