کاربرد DSS در تعیین روش بهینه تثبیت زمین لغزشها ( مطالعه موردی ، زمین لغزش صفی آباد )

زمینلغزش یکی از خطرات طبیعی در کشور ایران است که همه ساله منجر به تلفـات جـانی و خسـارات مـالی در نقـاط مختلف کشور می گردد . روشهای مختلفی جهت تثبیت زمینلغزش در لغزشهای خاکی و سنگی موجود است و استفاده از روش بهینه با حداقل هزینه و زمان کوتا ه مورد توجه محققین قرار دارد . در این تحقیق تعیین روش بهینه تثبیـت زمـین - لغزش با استفاده از (DSS(4 با شرایط موجود، مورد بررسی قرار گرفته اسـت . بـرای ایـن منظـور بـا اسـتفاده از سیسـتم تصمیمگیری خبره (DSS) که به همین منظور تهیه شده است، زمین لغزش صفی آباد در استان مازندران مورد بررسـی قـرار گرفت . دادههای میدانی شامل توپوگرافی محدوده، شیب، زمین شناسی، هندسه لغزش و ویژگی های زمین شناسـی مهندسـی توده که از طریق برداشت های میدانی و گزارشات موجود تهیه شدند . تحلیل پایداری توده نشان دهنده پتانسیل ناپایداری در شرایط کنونی است . اطلاعات ثبت شده وارد سیستم DSS گردید . نتایج، نشان دهنـده زهکشـی سـطحی و زیرسـطحی بـه
عنوان مناسبترین گزینه پایدارسازی است . تحلیل پایداری نیز افزایش قابل قبول ضریب ایمنی در نتیجه زهکشی را نشـان می دهد.

کلید واژه ها: صفیآباد توپوگرافی زمینلغزش استانمازندران زمین شناسی مهندسی سایر موارد