بررسی همخوانی بین الگوی جنبشی، لرزه زمین ساخت و نتایج حاصل از مطالعات ریخت زمین ساختی منطقه جنوب غربی قاین

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده ابراهیم نو گل سادات- منوچهر قرشی- میر علی اکبر غلامی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
منطقه مورد مطالعه، در قلمرود ایران مرکزی و دارای مشخصات زمین شناسی لوت و سیستان است. تعدادی عناصر ساختاری مانند: چین، گسل، درزه، خطواره و همچنین تعدادی شاخص های ریخت زمین ساختی از قبیل شکل مقطع دره ها، پرتگاهها، شاخص شیب رودخانه، میزان انحنای رودخانه ها و... مورد بررسی قرار گرفت که بر اساس نتایج حاصل، می توان منطقه جنوب غرب قاین را به دو بخش بار استای شمال غرب- جنوب شرق و شمال- جنوب تقسیم کرد. بخش با راستای شمال غرب- جنوب شرق تحت اثر سیستم فشاری- برش راستگرد قرار گرفته اما مولفه فشاری بیشتر عمل کرده است. بخش با راستای شمال- جنوب نیز که تحت اثر همین سیستم دگر شکلی بوده بیشتر تحت اثر برش قرار گرفته است.
با مطالعه گسل های مهم اطراف قاین در محدوده ای به گستردگی بیش از ده هزار کیلومتر مربع، این نتیجه حاصل شد که گسل های با امتداد شمال- جنوب و شمال غرب- جنوب شرق به صورت راستگرد اما گسل های با امتداد شمال شرق- جنوب غربی و شرقی- غربی به صورت چپگرد عمل کرده اند. نتایج حاصل از بررسی های سه موضوع مذکور تایید کننده اعمال مولفه اصلی جابه جایی در جهت شمال شرق- جنوب غرب است.

کلید واژه ها: خراسان جنوبى