مسائل و مشکلات پیزومترها در ساختگاه سدهای کشور

     پیزومترها در محل سدها با اهداف مختلفی احداث می گردند . اما در ایران پس از مدت کوتاهی پس از تکمیل آنها، تعدادی از گمانه ها از حیز انتفاع خارج می شوند زیرا گمانه ها بنحو موثری احداث، محافظت و بهره برداری نمی شوند . در مرحله احداث، پیزومترها از نظر عملکرد بصورت پیزومتر واقعی، نقشه برداری و تراز یابی دهانه پیزومترها، اندازه ( قطر ) و جنس لوله جدار (Casing) سکوهای نامناسب، درپوش های ضعیف و غیر اصولی بوده و فاقد اتاقک های قفل دار جهت محافظت می باشند .
پس از حفاری و تکمیل گمانه ها، معمولا حفاظت چندانی از آنها بویژه در سدهایی که هنوز وارد مرحله اجرا نشده اند، صورت نمی گیرد . اطلاعات برداشت سطح آب و آنالیز شیمیایی در گمانه ها بمدت طولانی می تواند اطلاعات ذیقیمتی در مورد رفتار آبخوانی که سد در آن واقع شده است در اختیار متخصصین قرار دهد . این مقاله با ارائه موارد نامناسب مشاهده شده از مناطق مختلف، و ارائه پیشنهاداتی جهت آینده، سعی بر حل معضل پیزومتر در محل سدها را دارد.

کلید واژه ها: پیزومتر سد گمانه حفاری زمین شناسی مهندسی سایر موارد