مشکلات انتخاب موقعیت سد در ناحیه صیدون، با توجه به وجود آبخوان تحت فشار

     منطقه مورد مطالعه در امتداد رودخانه اعلا، در مرز استان خوزستان وکهکیلویه و بویراحمد واقع است . از دیـدگاه زمـین شناسی مهندسی، امکان احداث سد فقط در امتداد 9 کیلومتر از بازه رودخانه اعلا کـه در آن سـازند گچسـارن رخنمـون ندارد، وجود دارد . در این محل سازندهای آسماری و پابده رخنمون دارند . در این بازه تعداد 7 موقعیت جایگـاه احـداث سد به ترتیب از پائین دست رودخانه به سمت بالادست تحت نامهای A1 تا A7 ، در مطالعات اولیه در نظر گرفته شـد، که در ادامه مطالعات گزینه های A6 و A4 ،A2 به عنوان برتر ین گزینه ها از دیدگاه زمین شناسـی و جانمـایی مناسـب انتخاب شده اند . از دیدگاه منابع آب، محور A2 نیز به عنوان بهترین موقعیت نسبت به دو گزینه انتخـابی دیگـر میباشـد. هر سه گزینه برتر انتخاب شده بر روی سازند پابده واقـع میباشـند . حفاریهـای انجـام پذیرفتـه در موقعیـت محـور A2 حکایت از وجود یک آبخوان تحت فشار در موقعیت محور A2 و ادامه این آبخوان تا بالادست محور A4 (در حدفاصل محورهای A4 و A6 ) دارد . داده های جمع آوری شده از گمانه های اکتشافی نشان می دهد که عمق لایه محصور کننده در حد فاصل دو محور A4 تا A2 بین 27 تا 52 متغییر میباشد . این آبخوان تحت فشار در نتیجـه اتفـاق یـک زمـین لغزش قدیمی در پائین دست محور A2 و نهشته شدن رسوبات ریزدانه دریاجه ای ناشی از تشـکیل دریاچـه طبیعـی در پشت آن تشکیل شده است . با توجه به نیاز به احداث یک سد با تراز نرمال مخزن حدود 50 متری در این محل، به دلیل احتمال نازک تر بودن واحد محبوس کننده آبخوان یادشده در محدوده دو محور A2 و A4 و نیز امکان ارتبـاط آبخـوان با بستر رودخانه در پائین دست زمین لغزش نیاز به احداث دیوار آب بند میباشد . نتایج حاصل از گمانـه هـای اکتشـافی حکایت از نیاز به احداث دیوار آب بندی به عمق ب یش از 85 متر در موقعیت دو محور یادشده دارد . لذا با توجه بـه نیـاز به هزینه های نسبتا سنگین آب بندی و مشکلات اجرایی آن در شرایط آرتزین، ادامه مطالعـات بـر روی ایـن دو محـور متوقف و هم اکنون گزینه A6 ( علی رغم از دست دادن بخش نسبتا قابل توجهی از حوضه آبریز ) به عنوان آخرین گزینـه مناسب در دست مطالعه میباشد.

کلید واژه ها: صیدون آبخوان استانخوزستان رودخانهاعلا کهکیلویهوبویراحمد حوضهآبریز سد زمین شناسی مهندسی خوزستان