مطالعات زمین شناسی مهندسی، ژئوفیزیک و تعیین منابع قرضه بند کنترل سیلاب

سیلابهای محلی دشت و اطراف شهرستان میمه خسارات سنگینی به مناطق پایین دست و شهرک صنعتی مورچهخورت وارد مینمایند . برای مهار این سیلابها روشهای مختلفی پیشنهاد گردید . در نهایت گزینه احداث بند کنترل سیلاب در محل دستکن مصوب شد . مطالعات زمینشناسی و زمینشناسی مهندسی ساختگاه و تعیین منابع قرضه جهت بدنه بند خاکی از اولین فعالیتهای لازم برای احداث بند بود . بازدیدها و برداشتهای صحرایی و انجام آزمونهای آزمایشگاهی آبرفتهای موجود در مخزن بند را برای مواد قرضه مورد تایید قرار میداد . در حین این حفاریها، در محل سر ریز بند نمونههای گچ متخلخل و انحلال پذیر مشاهده شد . به منظور اطلاع از منبع گچ تاریخچه تحولات تکتونیکی منطقه بررسی و سازند منبع گچ مشخص گردید . برای اطمینان بخشیدن به نتایج این مطالعات و تعیین عمق سنگ بستر در پی بند، از اکتشافات زیر سطحی ژئوفیزیک به روش ژئوالکتریک استفاده شد . برداشتهای ژئوفیزیک با نرم افزارهای Winsew6.1, super-ves تفسیر و نتایج حاصله بعد از تطابق با حفاریهای دستی مورد استفاده قرار گرفت . تکیهگاه سمت راست بند به تودهسنگ آهکی کرتاسه برخورد داشت . همچنین سرریز بند نیز روی این تودهسنگ قرار میگرفت . بنابراین انجام مطالعات ناپیوستگیهای تودهسنگ آهکی لازم و ضروری بود . ناپیوستگیهای تودهسنگ به طور سیستماتیک و با استفاده از متر و کامپاس برداشت و نتایج با نرم افزاز Dips تفسیر شد . نرم افزار Stronet نیز به منظور تعیین احتمال کیفی فرار آب از ناپیوستگیهای توده سنگ مورد استفاده قرار گرفت . در این مقاله نتایج حاصل از مطالعات منابع قرضه، ناپیوستگیهای تودهسنگ، منبع گچ سرریز و مطالعات ژئوفیزیک بند کنترل سیلاب دستکن میمه۴۹۵  ارائه میگردد .

کلید واژه ها: ژئوفیزیک قرضهبند سیلاب مورچهخورت زمینشناسیمهندسی زمین شناسی مهندسی اصفهان