مطالعه انحلال پذیری سازند های کارستیک در ساختگاه سد کنگیر - ایلام

     گسترش پدیده کارست در پی و مخزن سازه های هیدرولیکی می تواند اجرای ایمن و موفقیت آمیز چنین پروژه هائی را به مخاطره بیاندازد . بنابراین بررسی چگونگی روند انحلال پذیری سازندهای کارستیک در چنین مناطقی حائز اهمیت میباشد . سد مخزنی کنگیر که سدی خاکی با ارتفاع 42 متر می باشد، در منطقه ای واقـع شـده اسـت کـه بخـش عمـده مخـزن از رسوبات و نهشته های سازند گچساران تشکیل شده و ساختگاه سد نیز بر روی سـازند آسـماری _ شـهبازان قـرار گرفتـه است . با توجه به پتانسیل انحلال پذیری این نهشته ها انجام مطالعات گسترده در این زمینه ضروری مـی باشـد . بـه همـین منظور در این پژوهش فاکتور های مؤثر بر انحلال پذیری و در نتیجه گسترش کارست در منطقه، مورد بررسی قرار گرفتـه است . این فاکتور ها شامل : بررسی وضعیت و چگونگی گسترش سیستم درزه های سطحی و زیر سطحی، آنالیز شیمی آب منطقه، کیفیت و سرعت انحلال پذیری سنگ های موجود در مخزن و پـی، همچنـین تعیـین وضـعیت گسـترش و تـداوم سازندهای انحلال پذیر با استفاده از بررسی لاگ گمانه ها می باشد . براساس مطالعات انجام شده و نیـز وجـود حفـرات و معابر انحلالی در محدوده مخزن و پی، منطقه دارای پتانسیل کارستی شدن می باشد . بنـابراین بایسـتی تمهیـدات لازم جهت آب بندی محل مخزن ومحور انجام پذیرد .

کلید واژه ها: سدکنگیر ایلام کارست گچساران زمین شناسی مهندسی