مطالعه رسوب دهی و بررسی حساسیت سازندها به فرسایش در حوضه کسیل - نسا

مقاله حاضر در بر دارنده روش مطالعه رسوب شناسی و بررسی حساسیت سازندها به فرسـایش در حو ضـ ه کسـیل - نسـا است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج میباشد و شامل زیرحوضه های کسیل ، اشترک و نسا است . این حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است . در این مطالع ه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه برداری و پس از دانه بنـدی و مطالعات سنگ شناسی بر روی غربال ها ، اندیس فرسایش سازندها محاسبه شد . همچنین با استفاده از عوامل 9 گانه مدل PSIAC ، شدت رسوبدهی هر زیرحوضه محاسبه شد . با مقایسه داده های حاصل از مطالعات رسوب شناسی با داده های مدل PSIAC، مشخص گردید که اندیس فرسایش ، با توجه به لیتولوژی ، شیب ، پوشش گیاهی و ... ، از یک زیرحوضـه به زیرحوضه دیگر برای یک سازند متفاوت م یباشد و حتی در یک زیرحوضه مقدار رسوبدهی و فرسایش پذیری برای یک سازند متفاوت است

کلید واژه ها: رسوبدهی سازندها فرسایش کسیل-نسا اندیسفرسایش زمین شناسی مهندسی تهران