مطالعه رسوب شناسی حوضه آزادبر با نگرش ویژه بر فرسایش پذیری سازندها

     امروزه فرایندهای فرسایش و رسوب گذاری مباحثی هستند که در علوم مختلفی چون زمین شناسـی، جغرافیـای طبیعـی ، آبخیزداری و غیره مطرح میباشند . در این میان ، نحوه تشکیل رسوب و انتقال و رسوبگذاری آن دارای اهمیت میباشد . فرسایش یک پدیده طبیعی است و وقوع آن اجتناب ناپذیر میباشد ، ولی فعالیت انسان میتواند بر آن تاثیرگذار باشد و باعث افزایش نرخ فرسایش گردد . مقاله حاضر در بر دارنده روش مطالعـه رسـوب شناسـی و بررسـی حساسـیت سـازندها بـه فرسایش در حو ضه آزادبر است که یکی از حوضه های آبخیز رودخانه کرج می باشد و شامل 10 زیرحوضـه اسـت . ایـن حوضه در زون البرز مرکزی واقع شده است . در این مطالعه ابتدا از سرشاخه های هر آبراهه نمونه بـرداری شـد . پـس از انجام دانه بندی ، رسم نمودارهای مربوطه و محاسبه پارامترهـای آمـاری ماننـد میـانگین (MZ)، ، انحـراف معیـار ترسـیمی جامع ( جور شدگی) (σl )، کج شدگی ترسیمی ( SKG) و کشیدگی (KG) ، مشخص شد که مقـدار میـانگین دارای رونـد مثبت است . مقدار جورشدگی برای همه زیرحوضه ها ، بد تا خیلی بد ، مقدار کشیدگی متوسط تا پهن و مقدار کج شدگی
مثبت ، میباشد . همچنین مشخص گردید که اندیس فرسا یش ، از یک ز یرحوضه بـه ز یرحوضـه د یگـر بـرای یک سازند تفاوت میباشد .

کلید واژه ها: رسوبشناسی حوضهآزادبر فرسایشپذیری سازندها رودخانهکرج زمین شناسی مهندسی سایر موارد