مطالعه زیست محیطی افیولیتهای غرب فیروزآباد شاهرود

منطقه فیروزآباد در فاصله 80 کیلومتری شهرستان سبزوار در زون افیولیتی سبزوار ایران واقع شده که همچون دیگر منـاطق این زون از سنگهای اولترامافیکی مختلف با میزان هوازدگی متفاوت و نیز بشدت تکتونیزه تشکیل شده است . در این منطقه بواسطه موقعیت زمین شناسی خاص، معادن کرومیت فراوانی وجود دارد که از لحاظ زیست محیطی مطالعات جـامعی بـر روی آنها صورت نگرفته است . همچنین وجود چشمه های متعدد که همگی از سنگهای این زون افیولیتی که اکثراً سرپانتینه هستند خارج می شوند نیازمند مطالعه و بررسی از لحاظ میزان عناصر سنگین و تأثیرات بالقوه آنها بر روی محـیط زیسـت است .

کلید واژه ها: سمنان