ناپایداری های شیبی درمحدوده نیروگاه سد شهید رجایی ساری

     سد شهید رجایی ( تجن ) در استان مازندران و در 30 کیلومتری جنوب ساری بر روی رودخانه تجن احداث شده است . منطقه مطالعاتی دارای آب و هوایی گرم و مرطوب و پوشش جنگلی متراکم میباشد . میانگین بارندگی منطقه حدود 1500 میلیمتر در سال می باشد . جنس مصالح در این منطقه شامل تناوب آهک ماسه سنگ مارن و مارن ماسه ای است . مصالح مارنی مستعد ناپایداری بوده و لغزشهای متعددی در آن تشکیل شده است . بزرگترین لغزش در دامنه سمت چپ و در محل اولیه پیش بینی شده جهت نیروگاه قرار دارد . در این مقاله ناپایداری های موجود در این محدوده معرفی شده و دلایل بروز لغزشها بررسی شده است

کلید واژه ها: نیروگاه سدشهیدرجایی ساری تجن لغزش استانمازندران زمین شناسی مهندسی مازندران