بررسی فعالیت زمین ساختی گنبدهای نمکی جنوب شرقی زاگرس با استفاده از شاخصهای زمین ریختی

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده قدرت ا... فرهودی- حسین قربانی- رضادرخشانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
با توجه به اینکه اشکال و ناهمواریهای سطح زمین حاصل تاثیر عوامل فرسایش و وضعیت زمین ساخت فعال حاکم بر منطقه است. لذا با مقایسه شاخصهای زمین ریختی، می توان وضعیت منطقه را از لحاظ زمین ساخت فعال بررسی کرده و ایستگاههای مختلف را از نظر فعالیت زمین ساختی با یکدیگر مقایسه کرد.
شاخص های زمین ریختی در منطقه مورد مطالعه برای 18 گنبد نمکی اندازه گیری و محاسبه شده که پس از مقایسه نتایج به دست آمده با یکدیگر، وضعیت گنبدهای نمکی مختلف از لحاظ فعالیت زمین ساختی و بالا آمدگی نسبت به یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت.

کلید واژه ها: سایر موارد