نقش اصلاح کننده هایمختلف در جذب آلاینده های معدنی خاک و کاهش آلودگی آبهای زیرزمینی

     استفاده از پسابهابعنوان آب ابیاری در اراضی، تجمع آلاینده ها را در خاک آنها بهمراه خواهد داشت . یکی از خطرات این تجمع، امکان آلوده سازی آبهای زیرزمینی منطقه با فلزات سنگین می باشد . هدف از اجرای این پژوهش، تاثیر استفاده از مواد معدنی مختلف در جلوگیری از حرکت عناصر سنگین در خاکهای جنوب تهرا ن و در نتیجه کاهش آلوده سازی آبهای زیرزمینی این منطقه می باشد عناصر کادمیوم، سرب و نیکل که در پسابهای جنوب تهرا ن موجودند، جهت ا نجام این پژوهش، انتخاب شدند . 0,5 گرم از مواد معدنی ایلیت، اکسید آهن ( هماتیت ) ، زئولیت، بنتونیت، آهک و نمونه های خاک درون فلاسک ریخته شده و به آنه 50 میلی لیتر محلولهای .001 مولارحاوی عناصر کادمیوم، سرب و نیکل اضافه گردید . در نهایت غلظت سه عنصر یاد شده با استفاده از دستگاه جذب اتمی در محلول صاف شده، اندازه گیری شد . نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت آشکاری بین مواد اصلاحی از لحاظ میزان جذب 3 عنصر وجود دارد . از بین این مواد آهک و بنتونیت بیشترین درصد جذب 3 عنصر و ایلیت کمترین درصد جذب را داشته است . در مجموع آهک بدلیل قیمت پایین و فراوانی آن، به عنوان بهترین ماده برای اینکار پیشنهاد می شود.

کلید واژه ها: سایر موارد