نقش دی اکسید کربن درایجادکارست درونی در منطقه فروچاله های همدان

فروچاله های منطقه همدان در دشت فامنین _ قهاوند _ کبودرآهنگ در شمال استان همدان واقع شده است ودر طـی ده سـال اخیر در این دشت پدیده هایی همچون وقوع فروچاله ها و گازدارشدن برخی از چاهها رخ داده است که شناسا یی شرایط ویژه سنگ بستر منطقه می تواند در توجیه و تفسیر این پدیده ها مؤثر باشد . در این بررسی نشانه هـای انحـلال در سـنگ بسـترمورد توجه قرار گرفته وبا نمونه گیری از آب مناطق گازدار و آنالیز شیمیایی آب ، میزان اندیس اشباع و انـدیس پایـداری سـنجش گردیده است . مقادیر مثبت اندیس اشباع، مقادیر کمتر از 6 اندیس پایداری، وجود حفره های میکروسکوپی و ماکروسکوپی در سنگ بستر، قشرکربنات کلسیم در سطح کانال برخی از چاهها و مقادیر خیلی بالای یونهای بـی کربنـات و کلسـیم در آبهـای منطقه نشان می دهد که آبهای دی اکسید کربندار منطقه به سنگ بستر حمله نموده و سنگ بستر منطقه دچـار انحـلال شـدید گردیده وساخت درون کارست در این سنگ بستر بوجود آمده است .

کلید واژه ها: دیاکسیدکربن کارست فروچاله همدان زمین شناسی مهندسی