وقوع یخچال سنگی هولوسن در پای کوه گچی قلعه سی و اهمیت آن در شکل گیری چشمانداز پریگلاسیری منطقه

     یخچالهای سنگی، اشکال ویژه ای هستند که وسعت پراکندگی، وقوع و اهمیت آنها به ویژه در ایران چندان شناخته شده نیست . این اشکال علاوه بر مناطق یخچالی، در مناطق زیر حاکمیت سیستم پریگلاسیری عرض های میانی و ارتفاعات نیز دیده می شوند . یخچال سنگی مورد مطالعه در این مقاله از نوع اخیر می باشد که در دامنه شمالی استوک گچی قلعه سی در شمال غرب ایران واقع شده است . وجود اشکالی موروثی از قبیل دامنه های تالوسی، پشته های سنگی، روانه های سنگی، جوشهای گلی و لغزشهای دیرینه در منطقه حاکی از حاکمیت سیستم پریگلاسیری در هولوسن و حتی زمستانهای سرد حال حاضر است . مسئله قابل توجه در مورد این منطقه وجود این اشکال در ارتفاع پائین نسبت به اشکال مشابه در سایر نقاط دنیاست . در همین حال، این مسئله از اثر شدید جهت ناهمواریها و طول مدت تابش در فعالیت فرایندهای ژئومورفولوژیکی حکایت دارد .
گرچه مغزه یخی بخش کوچکی از این یخچال سنگی هنوز هم فعال است ولی قسمت بزرگی از آن در نتیجه تغییرات آب و هوایی در هولوسن از بین رفته است و توپوگرافی خاصی را درمنطقه، به صورت دره ای طوق مانند ایجاد کرده است که هیچ گونه خروجی ندارد و ایجاد آن را تنها می توان با مکانیزم عملکرد یخچالهای سنگی توجیه نمود . دراین مقاله سعی خواهد شد تا ضمن تحلیل مفهوم دیرینه اقلیم شناختی این یخچال سنگی، آثار ژئومورفولوژیکی و اهمیت و جایگاه آن از نظر منابع آب مورد بررسی قرار گیرد .

کلید واژه ها: یخچالسنگی هولوسن کوهگچی قلعهسی ژئومورفولوژی زمین شناسی مهندسی سایر موارد