تحلیل زمنین لرزه های اخیر ترکیه

دسته لرزه زمین ساخت
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد رضا قیطانچی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در این مطالعه، امواج باند پهن ثبت شده از دو زمین لرزه اخیر ترکیه که در شبکه لرزه نگاری رقمی IRIS ثبت گردیده، مدل سازی شده است. نتیجه به دست آمده نشان می دهد که هر دو زمین لرزه ساز و کار امتداد لغز دارد. تابع زمانی چشمه مسبب زمین لرزه اول شکل ساده تری دارد و نشان می دهد که شکستگی در این زمین لرزه شامل یک حادثه عمده بوده است. تغییرات میدان تنش حاصل از زمین لرزه اول تاثیر تحریک کننده در رخداد زود هنگام زمین لرزه دوم داشته است. این پدیده در زمین لرزه های جنوب خراسان نیز مشاهده گردیده است. از لحاظ ساز و کار و شدت تخریب و چگونگی شکستگی شباهت زیادی بین زمین لرزه های ترکیه و جنوب خراسان وجود دارد.

کلید واژه ها: سایر موارد