ساختار سرعتی پوسته در ایران مرکزی با استفاده از داده های موج طولی

دسته تکتونیک
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محمد رضاقیطانچی- محمود مویذنی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
زمانهای سیر امواج Pn, P*, Pg از یکصد زمین لرزه با کانون های سطحی در ایران مرکزی که توسط ایستگاه بافق از شبکه لرزه نگاری رقمی یزد ثبت گردیده اند، برای تعیین ساختار پوسته ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از مطالعه حاضر چنین نتیجه می شود که پوسته در ایران مرکزی شامل یک لایه رسوبی با ضخامت 4 کیلومتر و میانگین سرعت موج طولی 3/9، یک لایه گرانیتی با ضخامت 15 کیلومتر و سرعت موج 6/5 کیلومتر بر ثانیه و یک لایه بازالتی با ضخامت 22 کیلومتر و سرعت موج طولی 7/1 کیلومتر بر ثانیه و ضخامت کل 42 کیلومتر است. سرعت موج طولی در گوشته بالایی در این ناحیه 8/1 کیلومتر بر ثانیه به دست آمده است.

کلید واژه ها: سایر موارد