نگرشی بر زمین شناسی مهندسی سدقیر (سلمان فارسی)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده رسول اجل لوئیان-محمد صالحی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در این مقاله با داده های حاصل از گمانه های حفر شده، در محدوده مخزن و محور سد قیر، وضعیت زمین شناسی مهندسی و ژئو تکنیک آن بررسی شده است. بر این اساس، RQD در گمانه های مختلف بررسی شده و غالباٌ در محدوده ای بزرگتر از 80% بوده است که بیانگر وضعیت خوب توده سنگ است. مقدار لوژان در اعماق مختلف گمانه ها نیز بررسی شد که غالباٌ کمتر از 100 و صرفاٌ در یک مورد خاص (در عمق 7/8-8/8 متری گمانه QR- G6)، متجاوز از 1500 بوده که قابل بررسی است. با این حساب، انتظار وجود غارهایی در سنگ های ناحیه می رود که موید آن، وجود تالارهایی با ابعاد زیاد در گالری های تزریق است. وجود غارهای دیگری درتکیه گاه های سد قابل انتظار است.

کلید واژه ها: گمانه سدقیر زمینشناسیمهندسی ژئوتکنیک زمین شناسی مهندسی سایر موارد