بررسی رابطه بین رسوبات سد اکباتان و زمین شناسی حوضه آبریز

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی ارومیه ای- ابراهیم امین سبحانی- فرحناز کریم زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
امروزه رسوبگذاری در مخزن سدها، یکی از موضوعات مورد توجه بسیاری از محققان و طراحان سد سازی است. هر چند میزان رسوبگذاری و حجم رسوبات برای طول عمر مفید سد، پیش از احداث آن محاسبه و پیش بینی می شود، ولی تاثیر برخی از عوامل، می تواند در تشدید رسوبگذاری تاثیر گذارده و سبب پر شدن زود هنگام مخزن سد، و در نتیجه کاهش عمر مفید آن شود. برای مثال تغییر کاربری زمین در منطقه و تبدیل به زمین های مرتع به دیم و در نهایت به زمینهای بایر، فرسایش پذیری سطخ زمین را افزایش می دهد و در نتیجه حجم رسوبات حمل شده به مخزن سد را بیشتر می کند.
سد اکباتان، از نوع سد بتونی وزنی پایه دار با ارتفاع سد 52 متر و طول تاج 286 متر می باشد. این سد با ظرفیت مخزن 8 میلیون متر مکعب در سال 1342 به بهره برداری رسید و در حال حاضر تقریباٌ 60 درصد مخزن آن توسط رسوب پر شده و چنین پیش بینی می شود که عمر مفید سد زودتر از زمان مقرر به پایان برسد.
در این مقاله ویژگی رسوبات در مخزن سد و حوضه آبریز، با توجه به دانه بندی، ترکیب کانی شناسی، و نحوه پراکندگی مطالعه شده و رابطه بین نوع رسوبات و ویژگی های زمین شناختی منطقه تعیین گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، یک نقشه پهنه بندی خطر فرسایش پذیری برای کل حوضه تهیه شد.

کلید واژه ها: رسوبات سداکباتان حوضهآبریز سدسازی زمین شناسی مهندسی سایر موارد