ارزیابی تاثیر جنس زمین در ناپایداری دامنه های مسیر راه مطالعه موردی گرمابدر- دشت لار

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی ارومیه ای-- سهراب شهریاری- پروین خدادادی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
نخستین گام در انتخاب مسیر یک راه بویژه در نواحی کوهستانی، ارزیابی میزان پایداری دامنه ها در طول آن می باشد. عوامل زیادی در پایداری دامنه ها موثر است که ویژگی های زمین شناسی و ابعاد مهندسی دامنه ها از جمله این عوامل در منطقه مورد مطالعه می باشند. راه گرمابدر- دشت لار به طول 5 کیلومتر، قطعه دوم مسیر اصلی راه در دست احداث تهران- علمده را تشکیل می دهد. این قطعه در مسیر خود، دو گردنه کوهستانی خاتون بارگاه و یونه زار را در بر می گیرد. با توجه به تنوع سنگ شناسی وس اختارهای زمین شناسی منطقه، دامنه های مشرف بر مسیر راه رفتارهای مهندسی و مکانیکی متفاوتی را از خود نشان می دهند. قسمت هایی از مسیر که شامل سنگ های شیلی سازند شمشک است، بیشترین آثار ناپایداری دامنه ای را نشان می دهند. همچنین در تحقیق ملاحظه گردید با افزایش ارتفاع دامنه و زاویه شیب، ناپایداری دامنه افزایش می یابد.

کلید واژه ها: گرمابدر دشتلار سازندشمشک ارتفاعدامنه زمین شناسی مهندسی سایر موارد