نقشه پهنه بندی خطر فرو نشست زمین در گستره استان لرستان

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کامبدامینی حسینی- پدرام بحرینی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
با توجه به پتانسیل خطر فرو نشست زمین در نواحی مختلف کشور ایران به واسطه قرار گیری آن روی کمربند جهانی کارست و نیز وجود سازندهای آهکی فراوان در سطح کشور، پهنه بندی استان های مختلف از دیدگاه خطرات طبیعی مرتبط با فرونشست زمین ضروری به نظر می رسد. در همین راستا پهنه بندی خطر فرو نشست زمین برای نخستین بار در کشور، در پهنه استان لرستان انجام شده است. بر اساس این پهنه بندی که با مقیاس 1/250,000 و با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شده است، کل استان از لحاظ خطر فرو نشست حاصل از کارستی شدگی سازندهای انحلال پذیر، به پنج ناحیه دارای پتانسیل خطر خیلی کم تا خیلی زیاد تقسیم بندی شده است.

کلید واژه ها: پهنهبندی فرونشست کارست زمین شناسی مهندسی سایر موارد