بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ های مارنی سازند آب تلخ

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ماشاء ا... خامه چیان- حامد رضایی- محمد رضا نیکو دل
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
تورم فرایندی است که باعث افزایش حجم مصالح و تغییر ساختار درونی می شود. پتانسیل تورم در مصالحی وجود دارد که دارای درصد قابل ملاحظه ای کانی های رسی باشند. سنگ های مارنی با ترکیب اصلی آنها کربنات کلسیم و رس، خاصیت تورم پذیری بر اثر جذب آب دارند. در بررسی پتانسیل تورم پذیری سنگ ها ی مارنی سازند اب تلخ مشخص گردید که پتانسیل تورم مارنها با میزان درصد کربنات کلسیم، میزان تورم مارن کاهش می یابد و با افزایش نشانه خمیری پتانسیل تورم پذیری آن فزونی می یابد و همچنین با بالا رفتن چگالی سنگ مارن، نیروی تورمی آن نیز بالا می رود. در این مقاله، به عوامل موثر بر پتانسیل پذیری سنگ های مارنی مورد مطالعه اشاره خواهد شد.

کلید واژه ها: تورمپذیری سنگهایمارنی سازندآبتلخ پتانسیل زمین شناسی مهندسی سایر موارد