تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامین

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده ماشاءا... خامه چیان- کاظم مرادی- جعفر غیومیان- محسن شریعت جعفری
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
نقشه زمین شناسی مهندسی و محیط زیست دشت ورامین، برای نخستین بار و با تاکید بر ویژگی های لرزه ای- سازه ای و زیست محیطی و با دید توسعه کاربردی در طرحهای توسعه عمرانی تهیه شده است. در این نقشه، افزون بر ویژگی های زمین شناسی و ریخت شناسی دشت، موارد دیگری همچون جهت آب زیرزمینی در نقاط مختلف دشت، مناطق مستعد روانگرایی، مناطق مناسب جهت تغذیه مصنوعی، خطوط هم شتاب، برای عمر مفدی و درصد خطرهای مختلف برای سازه، کانالهای انتقال فاضلاب و مسیر کانال تهران و کانالهای سنتی، منابع آلوده کننده آب زیرزمینی و پهنه بندی دشت بر اساس کیفیت آب زیرزمینی و خطوط هم ضخامت آبرفت و... آورده شده است. در تهیه این نقشه، تلاش بر این بوده است که در همه حال، جنبه کاری آن از لحاظ توسعه شهری، عمرانی، کشاورزی و... رعایت شود.

کلید واژه ها: زمینشناسیمهندسی لرزهای سازهای محیطزیست ورامین زمین شناسی مهندسی تهران