معرفی ماشین حفار (TUNNELING BORING MACHINE) طرح ملی تونل گاوشان و تعیین پارامترهای ژئو مکانیکی سنگ و مقایسه آن با مقادیر مکانیکال دستگاه در جهت پیش بیتی کیفیت سنگ در حال حفاری

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده بهزاد زمانی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
هدف از این نوشتار، معرفی ماشین حفاری Ope TBM تونل انتقال آب طرح ملی گاوشان در جنوب استان کردستان است. این پروژه به منظور انتقال آب حوزه سیروان به حوزه کرخه و تامین آب کشاورزی 31000 هکتار زمین های پیله ور و میان دربند و همچنین تامین 60 میلیون متر مکعب آب شرب شهر کرمانشاه در حال اجرا است. در این مقاله، پس از معرفی بخش های مختلف ماشین، به علل انتخاب آن بر اساس پارامتر های ژئو مکانیکی سنگ می پردازیم و انطباق موارد یاد شده با مقادیر برداشت شده در حین اجرا بررسی شده و ارتباط پارامترهای ژئو مکانیکی سنگ با مقادیر مکانیکال دستگاه تشریح خواهد شد.

کلید واژه ها: ماشینحفار ژئومکانیک سنگ زمین شناسی مهندسی سایر موارد