مطالعات زمین شناسی ساختاری و مهندسی در محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریز

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده امیر مرتضی عظیم زاده
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
محدوده ساختگاه سد مهرانه رود تبریز در 2 کیلومتری جنوب گسل فشاری و لرزه ای تبریز قرار گرفته است. از طرفی ساختگاه سد بر روی رودخانه ای واقع شده است که شکل گیری آن بنابر بررسی های نو زمین ساختی، ریخت زمین ساختی و زمین شناسی ساختاری، تحت تاثیر جنبش های زمین ساختی کواترنر و فعالیت یک گسل نرمال بوده است. این پدیده های زمین ساختی کیفیت توده سنگ تکیه گاه چپ و سنگ بستر را به شدت کاهش داده و در مقابل بر تراوایی آنها افزوده اند. عوامل یاد شده همراه با احتمال رویداد زمین لرزه های ویرانگر در طول گسل تبریز، طراحی ایمن ساختمان سد و سازه های وابسته را تحت تاثیر قرار داده است.

کلید واژه ها: زمینشناسیساختاری ساختگاهسد مهرانهرود تبریز زمین شناسی مهندسی آذربایجان شرقى