ارزیابی و پهنه بندی خطر زمین لغزش در محدوده جنوب البرز مرکزی (جاجرود- رودهن)

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده سعیدمنتظر القائم- محمد کشاورز بخشایش
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
در محدوده جنوب البرز مرکزی در حدود شهر های جاجرود و رودهن، منطقه ای با وسعت تقریبی 167 کیلومتر مربع از نظر خطر زمین لغزش ارزیابی شده و با روش پیشنهادی انبالاگان پهنه بندی شده است. این روش در عین در نظر گرفتن عمده عوامل موثر در ایجاد ناپایداری، مانند سنگ شناسی، رابطه ناپیوستگی های ساختاری با ویژگی های هندسی شیب، ارتفاع نسبی، کاربری اراضی و شرایط ای زیرزمینی، از سادگی اصول و محاسبات برخوردار بوده و پارامترهای ورودی مورد نیاز آن، به سهولت قابل تعیین هستند. شرایط توپوگرافی بخش غالب منطقه مورد مطالعه با شرایط کاربرد اصلی روش فوق بالنسبه توافق دارد. مقیاس نقشه های پایه مورد استفاده در این مطالعه 1:20,000 بوده که با استفاده از نرم افزار Arc Info در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، رقومی شده و آماده پردازش و تلفیق شده است.

کلید واژه ها: سایر موارد