کاربرد روش تجربی در بررسی پایداری سطوح شیبدار سنگی

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده کامران گشتاسبی- مهدی حسینی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
برای بررسی تحلیل سازه های سطحی در محیطهای سنگی 4 روش وجود دارد. 1- روش تعادل حدی، 2- روش عددی 3- روش تجربی، 4- روش مدل های فیزیکی
شالوده روش های تجربی که انتقال تجربیات گذشته برای اجرای پروژه های جدید است، رده بندی مهندسی سنگ ها می باشد. برای سهولت استفاده از این روش، یک برنامه رایانه ای تهیه شده است. در این برنامه از نظرات محققان مختلف از جمله بینیاوسکی، رومانا و دیگر پژوهشگران استفاده شده است. این نرم افزار با در نظر گرفتن وضعیت درزه ها و ویژگی های مکانیکی توده سنگ ساختگاه، بررسی پایداری را انجام می دهد. با این نرم افزار پایداری معدن مس میدوک انجام شده و نتایج تحلیل بصورت جدول در مقاله آورده شده است.

کلید واژه ها: سازه درزه مسمیدوک معدنمس میدوک زمین شناسی مهندسی سایر موارد