عوامل موثر بر مقاومت برشی سطوح اره بر شده (saw cut) در سنگ

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا نیکو دل- عباس باغبانیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
پارامترهای مقاومت برشی در سنگ به روشهای گوناگونی تعیین می شود. یکی از روش های تعیین پارامتر های مقاومت برشی، استفاده از آزمایش برش مستقیم است که در صحرا و آزمایشگاه بر روی نمونه های طبیعی انجام می گیرد. آزمایش برش مستقیم سنگ، گاهی بر روی درزه های طبیعی موجود در سنگ و گاهی نیز بر روی درزه های ایجاد شده در سنگ انجام می شود. پارامتر های مختلفی بر روی نتایج حاصل از این آزمایش تاثیر می گذارد. در این تحقیق، عوامل موثر بر نتایج حاصل از آزمایش برش مستقیم بر روی درزه های بریده شده با اره (Saw cut) بررسی شده است. آزمایش ها نشان می دهد که ازمیان پارامتر های موثر بر نتایج حاصله، نوع سنگ، ویژگی های سطح تماس سنگ، درزه های طبیعی موجود در سنگ و وضعیت سطوح درزه طبیعی نسبت به امتداد بارگذاری، نقش بیشتری نسبت به دیگر عوامل بر روی میزان پارامتر مقاومتی سطح درزه دارند.

کلید واژه ها: مقاومتبرشی درزه پارامتر زمین شناسی مهندسی سایر موارد