بررسی ویژگی های مهندسی سنگ های مارنی سازند آغاجاری در جزیره فشم

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا نیکو دل- ماشاء ا... متولی زاده کاخکی - مهدی خامه چیان
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
به مخلوطی از رس و دیگر کانی های همراه که میزان کربنات کلسیم آن بین 35 تا 65 درصد باشد، مارن گفته می شود. پس از فرایند سخت شدن و زایش سنگ تبدیل به سنگ مارن می گردد. سنگ های مارنی با توجه به شرایط تشکیل و رفتاری که به هنگام بهره برداری از خود نشان می دهند به عنوان یکی از مسئله سازترین سنگهای رسوبی مورد توجه قرار گرفته اند. با توجه به گسترش سنگ های مارنی در ایران و گسترش روز افزون احداث سازه های گوناگون که به نحوی با سنگ های مارنی در ارتباط است، شناخت ویژگی های مهندسی این سنگ ها اهمیت خاصی دارد. در این راستا، ویژگی های مهندسی بخش مارنی سازند آغاجاری در جزیره قشم در جنوب ایران، مورد بررسی قرار گرفته است. برای شناسایی پارامترهای فیزیکی و مکانیکی این سنگها آزمایش تعیین وزن مخصوص، تراکم تک محوری، تعیین حدود اتربرگ، آزمایش دوام، برش مستقیم، تورم و فشار تورمی، تحکیم، نفوذ پذیری و آزمایش سه محوری در دو حالت Cu , uu انجام گرفته است که نتایج حاصله در اصل مقاله منعکس شده است. نتایج حاصل، حاکی از این است که رفتار مهندسی این سنگ، بیشتر تابع میزان هوازدگی، درصد رطوبت آن و میزان کربنات کلسیم موجود در آن می باشد.

کلید واژه ها: سنگمارن قشم سازندآغاجاری مارن زمینشناسیمهندسی زمین شناسی مهندسی سایر موارد