بررسی اثر آهک زنی بر بهسازی ویژگی های مهندسی رسوبات ریزدانه در شرایط اشباع

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده محمد رضا نیکو دل- حمید رضا زارعی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
بهسازی خاک با افزودن آهک، از قدیم مرسوم بوده و در پروژه های مختلف به کار گرفته شده و نتایج قابل قبولی نیز در بر داشته است. افزودن آهک به خاک، باعث ایجاد یک سری واکنش های پیچیده بین خاک و اهک شده و این واکنش ها، تغییرات فیزیکی و مکانیکی را در خاک باعث می شوند. هدف آهک زنی خاک، بهسازی ویژگی های فیزیکی و مکانیکی خاک است. عموماٌ آهک زنی، در شرایط رطوبت بهینه خاک صورت می پذیرد. دراین تحقیق، آهک زنی به خاک در شرایط اشباع و در حالی که رطوبت خاک بیش از رطوبت حد روانی آن باشد، مورد بررسی قرار گرفته است.
تجربیات و شواهد حاکی از این است که رد بهسازی خاکها با آهک، دو مرحله واکنش مشخص دخالت دارد. 1- فرایندهای آنی و سریعی که خواص خاکهای رسی را بهبود می بخشد، 2- واکنش های دراز مدت کندتری که باعث ایجاد فراورده های سیمانی نهایی می شود. سیمانی شدن خاک، بهز مان نیاز دارد و با گذشت زمان، این سیمانی شدن افزایش یافته و به یک حد نهایی می رسد و پس از آن تقریباٌ ثابت می ماند. دراین تحقیق، چند نوع خاک ریزدانه در شرایط اب شیرین و شور بررسی شده است. نتایج به دست آمده، حاکی از این است که نوع خاک مورد استفاده همراه با درصد مواد آلی موجود در آن، تاثیر بسیار مهمی در سیمانی شدن و بهسازی خاک دارد.

کلید واژه ها: آهک سیمانیشدن اشباع خاک زمین شناسی مهندسی سایر موارد