اثر دگر شکلی گسل شمال تهران بر پایداری شیروانی های خاکی و سنگی دره کن، آزاد راه تهران- شمال

دسته زمین شناسی مهندسی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین
نویسنده علی یساقی- حسین کنعانی مقدم
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
شیروانی های مورد مطالعه جزو ترانشه های احداثی در مسیر آزاد راه تهران- شمال و در دره کن است. نیمرخ عرضی این شیروانی های پلکانی بوده و پلکان ها به ارتفاع 8 متر و عرض 3 متر اجرا شده اند. شیروانی ها در پهنه برشی گسل راندگی شمال تهران اجرا شده اند. به طوریکه این راندگی، مرز پلکان های پایینی را با بخش لغزیده بالایی تشکیل می دهند. پس از اجرا توده های خرد شده و نامتجانس واقع در پهنه برشی گسل ناپایدار شده و لغزش و یا ریزش کرده اند. رشد و توسعه ترک های کششی در دامنه بالا دست شیروانی ها، دلالت بر آن دارد که لغزش شیروانی به جهت جلوگیری و تثبیت و پایداری شیروانی ها، دلالت بر آن دارد که لغزش شیروانی ها کاملاٌ متوقف نشده است. لذا، تثبیت و پایداری شیروانی به صورت اجرای عملیات تزریق و زهکشی بخش های بالا دست شیروانی به جهت جلوگیری و تثبیت حرکت آن و همچنین اجرای خاک مسلح در بخش های لغزیده شیروانی به جهت پایدار نمودن و اصلاح فرم زیست محیطی آن در نظر گرفته گرفته است.

کلید واژه ها: لغزش ترانشه تهران گسلشمالتهران زمین شناسی مهندسی