بررسی سازو کار تشکیل انبوهه های انکلاوی (Enclave swarms) در استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک

دسته پترولوژی
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
مکان برگزاری چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
نویسنده محسن آروین-سارا درگاهی
تاريخ برگزاری ۰۶ آبان ۱۳۷۹
استوک گرانیتوئیدی چنار شهر بابک در 29 کیلومتری شمال شرقی شهر بابک واقع شده است. این توده با سن میوسن پسین، مربوط به مجموعه ماگمایی ارومیه- دختر بوده و در سنگ های آتشفشانی ائوسن نفوذ کرده است. انکلاوهای موجود در این توده، اساساٌ از دو نوع آنکلاوهای کاملاٌ بیگانه و انکلاوهای میکروگرانیتوئیدی و انکلاوهای مافیک است. در این توده، انواع انبوهه های انکلاوی میکرو گرانیتوئیدی شامل انبوهه های دایکی شکل صفحه ای، دسته های کوچک، انبوهه های پیچ خورده و انبوهه های عدسی های چین خورده دیده می شود. موثرترین سازو کار در تشکیل این انبوهه ها، تغییرات سرعت، متناسب با جریان، همراه با سیستم جریانهای چرخشی حاکم در کل توده است. جور شدگی گرانشی و خرد شدگی دایک های ناهمگن نیز به عنوان فرایندهای فرعی در تشکیل این انبوهه ها شناخته می شود.

کلید واژه ها: کرمان